onsdag 26 februari 2014

"ledig dag"

Idag är det min lediga dag Och vad gör jag? Grottar ner mig i en diskussion kring PISA och anledningarna till de så uppmärksammade resultat som Sverige uppvisade där. Jag blir irriterad när fokus bara ligger på det dåliga.  Det finns så oerhört mycket som svenska elever ligger bland de bästa i världen på. Som samspel och samarbete, kritiskt förhållningssätt och kreativitet. Vi har problemlösande elever som tänker utanför boxen, med ett eget driv och motivation. Det upplever jag är värt att lyfta och eftersträva!

De dåliga resultaten i matematik, läsförståelse och naturvetenskap är givetvis också viktiga att ha med i beräkningarna när man planerar undervisningen men svenska lärare bör först och främst vara stolta över all den positiva utveckling som skett.

Alla skolor arbetar på olika sätt för att nå de mål som är viktiga för just deras elevers bästa utveckling och för att nå målen i läroplanen. I media och sociala medier har diskussionerna gått varma kring läxors vara eller icke vara, om lärarnas yrkesroll och om sjunkande (?) kvalité i skolan. Beroende på vilka forskare, vilka undersökningar och vilka böcker man läser så uppmuntras olika former av arbete. Sett ur PISA
-synvinkel så måste vi arbete hårt med matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Enligt många är det enbart strikt katederundervisning som fungerar medan det enligt andra är viktigare att göra undervisning rolig och intressant för ungdomarna. Ser man ur ett samhälleligt interkulturellt perspektiv så är det viktigaste att utgå från varje barns bakgrund i dvs inte bara ur etnisk synvinkel utan kön, religion, hemförhållanden etc. Det finns oerhört många kulturer, inte att förväxlas med ordet mångkultur som många använder i tid och otid, i vårt land som vi behöver ta hänsyn till. Detta betyder med andra ord att en duktig pedagog förändrar sin undervisning utifrån vilken elevgrupp som undervisas just nu, vilken ort eller stadsdel han jobbar i etc. I det interkulturella perspektivet ingår även att högskoleutbildningarna behöver bli mer flexibla vid antagningen av kommande tiders lärare.

Kvalitet i skolan är ett stort diskussionsämne. Vad är det? Finns det ett enhetligt begrepp för det? Det beror också på vem man frågar. Kvalitet i skola och förskola för mig är när:

  • Pedagogerna arbetar medvetet för att själva utvecklas.
  • Diskussion och reflektion i arbetslag eller lärgrupper används för att lyfta fram nya tankar.
  • Förmågan till självkritik och framåtblickande hos såväl ledning som pedagogerna själva ses som positivt. "Vi har inte alltid gjort fel, det var ju faktiskt rätt då"-tänk.  
  • Pedagogerna känner sig uppskattade och motiverade av ledningen.
  • Eleverna ges möjlighet till delaktighet i den mån det är möjligt utifrån läroplan och skolans riktlinjer.
  • Alla barn ges lika rättigheter och möjligheter till utveckling. 
  • Alla barn kan känna sig trygga i skola och förskola.
  • Eleverna VILL gå till skolan och förskola sugna på att lära sig mera.
  • Tanken att "Det är inte barnen det är fel på utan vårt arbetssätt" genomsyrar verksamheten. Vi måste se dagens moderna barn som grund för vår pedagogik.

Kontentan av detta blir. Var stolt och sträck på dig samtidigt som du kikar på hur just du kan göra skillnad vad gäller matematiken, läsförståelsen och naturvetenskapen! För min del lägger jag lite extra fokus på att läsa mycket och varierande texter för barnen på förskolan, vi räknar och benämner allt möjligt, inreder förskolan med spännande material om biologi och gör diverse experiment. Precis som tusentals andra förskollärare runt om i landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar